Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

15Των Αγίων Πάντων
Κατά Ματθαίον (ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)
Είπεν ο Κύριος, πάς όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς, όστις δ᾿ άν αρνήσηταί με έμπροσθεν τών ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς. Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ
ουκ έστι μου άξιος, καί ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, καί ός ου λαμβάνει τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος.

Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτώ, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα καί ηκολουθήσαμέν σοι, τί άρα έσται ημίν; Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός τού ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε καί υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. Καί πάς ός αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν τού ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται καί ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δέ έσονται πρώτοι έσχατοι καί έσχατοι πρώτοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου