Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15Των Αγίων Πάντων
Κατά Ματθαίον (ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)

Απόδοση στη νεοελληνική:
Είπε ο Κύριος: «Καθέναν πού θά μέ ομολογήση εμπρός στούς ανθρώπους, θά τόν ομολογήσω καί εγώ εμπρός στόν Πατέρα μου τόν ουράνιον. Εκείνον όμως πού θά μέ αρνηθή εμπρός στούς ανθρώπους, θά τόν αρνηθώ καί εγώ εμπρός στόν Πατέρα μου τόν ουράνιον. Εκείνος πού αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ, δέν μού είναι άξιος. Καί εκείνος, πού αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δέν μού είναι άξιος. Καί εκείνος, πού δέν παίρνει τόν σταυρόν του καί δέν μέ ακολουθεί δέν μού είναι άξιος.»

Τότε έλαβε τόν λόγον ο Πέτρος καί τού είπε, «Νά, εμείς πού αφήκαμε όλα καί σέ ακολουθήσαμε, τί λοιπόν θά απολαύσωμεν;».

Ο δέ Ιησούς τούς είπε, «Αλήθεια σάς λέγω, ότι σείς, οι οποίοι μέ ακολουθήσατε, όταν ο Υιός τού ανθρώπου θά καθήση εις τόν θρόνον τής δόξης του εις τήν Νέαν Δημιουργίαν, θά καθήσετε καί σείς σέ δώδεκα θρόνους, διά νά κρίνετε τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. Καί καθένας πού αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά τό όνομά μου, θά πάρη εκατό φορές περισσότερα καί θά κληρονομήση ζωήν αιώνιον. Πολλοί δέ, οι οποίοι είναι πρώτοι, θά γίνουν τελευταίοι, καί εκείνοι πού είναι τελευταίοι, θά γίνουν πρώτοι». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου