Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΊΑ

15Μτθ. η´ 28-θ´ 1
Τώ καιρώ εκείνω, ελθόντι τώ ᾿Ιησού εις τήν χώραν τών Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ τών μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μή ισχύειν τινά παρελθείν διά τής οδού εκείνης. Καί ιδού έκραξαν λέγοντες• Τί ημίν καί σοί, ᾿Ιησού Υιέ τού Θεού; ήλθες ώδε πρό καιρού βασανίσαι ημάς; ῏Ην δέ μακράν απ᾿ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη. Οι δέ δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες• Ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις τήν αγέλην τών χοίρων. Καί είπεν αυτοίς• ῾Υπάγετε. Οι δέ εξελθόντες απήλθον εις τήν αγέλην τών χοίρων• καί ιδού ώρμησε πάσα η αγέλη τών χοίρων κατά τού κρημνού εις τήν θάλασσαν καί απέθανον εν τοίς ύδασιν. Οι δέ βόσκοντες έφυγον, καί απελθόντες εις τήν πόλιν απήγγειλαν πάντα καί τά τών δαιμονιζομένων. Καί ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τώ ᾿Ιησού, καί ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από τών ορίων αυτών. Καί εμβάς εις πλοίον διεπέρασε καί ήλθεν εις τήν ιδίαν πόλιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου