Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

15Τήν Πέμπτην, 5ην Ιουλίου, ο Σοφολ. κ. Mehmet Görmez, Καθηγητής, Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων τής Τουρκίας, συνοδευόμενος υπό τού Σοφολ. κ. Rahmi Yaran, Μουφτή τής Πόλεως, καί άλλων συνεργατών αυτού, επεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ . Βαρθολομαίον μεθ’ Ού έσχε μακράν καί εγκάρδιον συνομιλίαν.

Κατά τήν διεξαχθείσαν συνάντησιν παρέστησαν καί οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Ικονίου κ. Θεόληπτος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Τή Α. Σοφολογιότητι απεδόθησαν αι προβλεπόμεναι υπό τού Πρωτοκόλου τιμαί, παρεκάθησε δέ αύτη μετά τών συνοδών αυτής καί εις τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Κατά τήν αναχώρησίν του ο υψηλός επισκέπτης επεσκέφθη τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ξεναγηθείς υπό τού Πατριάρχου, Όστις καί προέπεμψεν αυτόν έως τής εισόδου τών Πατριαρχείων.

Πλειάς εκπροσώπων μέσων γενικής ενημερώσεως εκάλυψε τήν επίσκεψιν καί η Α. Θ. Παναγιότης μετά τής Α. Σοφολογιότητος προέβησαν εις δηλώσεις πρός αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου