Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ

15Κατά Λουκάν (ι΄ 25–37)
Τώ καιρώ εκείνω, νομικός τις προσήλθεν τώ ᾿Ιησού λέγων• διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;
Ο δέ είπε πρός αυτόν• εν τώ νόμω τί γέγραπται; πώς αναγινώσκεις;
Ο δέ αποκριθείς είπεν• αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εξ όλης τής καρδίας σου καί εξ όλης τής ψυχής σου καί εξ όλης τής ισχύος σου καί εξ όλης τής διανοίας σου, καί τόν πλησίον σου ως σεαυτόν• είπε δέ αυτώ• ορθώς απεκρίθης• τούτο ποίει καί ζήση.

Ο δέ θέλων δικαιούν εαυτόν είπε πρός τόν ᾿Ιησούν• καί τίς εστί μου πλησίον;

Υπολαβών δέ ο Ιησούς είπεν• άνθρωπός τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, καί λησταίς περιέπεσεν• οί καί εκδύσαντες αυτόν καί πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα.Κατά συγκυρίαν δέ ιερεύς τις κατέβαινεν εν τή οδώ εκείνη, καί ιδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δέ καί Λευΐτης γενόμενος κατά τόν τόπον, ελθών καί ιδών αντιπαρήλθε. Σαμαρείτης δέ τις οδεύων ήλθε κατ᾿ αυτόν, καί ιδών αυτόν εσπλαγχνίσθη, καί προσελθών κατέδησε τά τραύματα αυτού επιχέων έλαιον καί οίνον, επιβιβάσας δέ αυτόν επί τό ίδιον κτήνος ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον καί επεμελήθη αυτού• καί επί τήν αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τώ πανδοχεί καί είπεν αυτώ• επιμελήθητι αυτού, καί ότι άν προσδαπανήσης, εγώ εν τώ επανέρχεσθαί με αποδώσω σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου