Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ

1(Λουκ. ιβ´ 16-21)
Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• ᾿Ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα• καί διελογίζετο εν εαυτώ λέγων• Τί ποιήσω, ότι ουκ έχω πού συνάξω τούς καρπούς μου; Καί είπε•Τούτο ποιήσω• καθελώ μου τάς αποθήκας καί μείζονας οικοδομήσω, καί συνάξω εκεί πάντα τά γενήματά μου καί τά αγαθά μου, καί ερώ τή ψυχή μου• Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά• αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. 

Είπε δέ αυτώ ο Θεός• ῎Αφρων, ταύτη τή νυκτί τήν ψυχήν σου απαιτούσιν από σού• ά δέ ητοίμασας τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, καί μή εις Θεόν πλουτών. Ταύτα λέγων εφώνει• ῾Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου