Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 666 Η ΧΞΣ

15 Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό. Τώρα και στις σούστες! Πολλοί το 666 το βάζουν σάν φίρµα, γιά νά προτιµούν τα δικάτους προϊόντα. Ό ένας νά ύποστηρίζη τον άλλο. ∆ηλαδή το 666 νά παίρνη το666.

Έχει γραφή ότι, όταν κυκλοφορήση ή παράσταση µέ το φίδι νά τρώη τήν ουρά του, θά σηµαίνη ότι οι Εβραίοι θά έχουν καταλάβει όλον τον κόσµο.Τώρα το έχουν βάλει σέ µερικά χαρτονοµίσµατα. Το 666, τί Κίνα, τί Ινδία έχει πιάσει!- Πώς ξέρουν καί βάζουν αυτόν τον αριθµό, Γέροντα;

Ερµηνεία εις τήν Άποκάλυψιν τοϋ Αγίου Αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ Ιωάννου του Θεολόγου,
- 'Ήξερε ό Ευαγγελιστής Ιωάννης τί θά κάνη ό διάβολος, όπως καί οι Προφήτες προφήτευσαν ότι θά πωλήσουν τον Χριστό γιά
«τριάκοντα αργύρια»

οτι θάΤον ποτίσουν ξίδι, θά διαµερίσουν τά ίµάτιά Του.

Πριν άπό δύο χιλιάδες χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θά σφραγίζωνται µέ τοναριθµό 666.

«Ό έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν τον θηρίου- αριθµός γαρ ανθρώπου εστί- καί ό αριθµός αύτου χξς΄»
ο 666 γιά τους Εβραίους είναι σύµ-βολο οικονοµίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, επέβαλαν µιά συγκεκριµένη φορολογία στά έθνη πού υποδούλωσαν µέ διάφορους πολέµους. Ή ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού.

Τώρα, γιά νά υποτάξουν όλον τόν κόσµο, βάζουν πάλι αυτόν τόν παλιό φορολογικό αριθµό, πού συνδέεται µέ τό ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν νά τον αντικαταστήσουν µέ άλλον αριθµό. Το 666 δηλαδή είναι το σύµβολο του µαµωνά. Τό πήραν από τά σταθµάτου χρυσού - δεν ήξεραν αυτό πού αναφέρει ό Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη -,άλλα δέν παύει νά είναι µαµωνάς. Τό Ευαγγέλιο όµως λέει «ή Χριστό ή µαµωνά».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου