Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ

15(Μτθ. Η´ 5-13)
Τώ καιρώ εκείνω, εισελθόντι τώ ᾿Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν καί λέγων• Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. Καί λέγει αυτώ ο ᾿Ιησούς• ᾿Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. Καί αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη• Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό τήν στέγην εισέλθης• αλλά μόνον ειπέ λόγω, καί ιαθήσεται ο παίς μου. Καί γάρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ᾿ εμαυτόν στρατιώτας, καί λέγω τούτω, πορεύθητι, καί πορεύεται, καί άλλω, έρχου, καί έρχεται, καί τώ δούλω μου, ποίησον τούτο, καί ποιεί. ᾿Ακούσας δέ ο ᾿Ιησούς εθαύμασε καί είπε τοίς ακολουθούσιν• ᾿Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τώ ᾿Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον. Λέγω δέ υμίν ότι πολλοί από ανατολών καί δυσμών ήξουσι καί ανακλιθήσονται μετά ᾿Αβραάμ καί ᾿Ισαάκ καί ᾿Ιακώβ εν τή βασιλεία τών ουρανών, οι δέ υιοί τής βασιλείας εκβληθήσονται εις τό σκότος τό εξώτερον• εκεί έσται ο κλαυθμός καί ο βρυγμός τών οδόντων. Καί είπεν ο ᾿Ιησούς τώ εκατοντάρχω• ῞Υπαγε, καί ως επίστευσας γενηθήτω σοι. Καί ιάθη ο παίς αυτού εν τή ώρα εκείνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου