Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ


                        Αρχαίο Κείμενο 
7:1 Μη κρίνετε, ινα μη κριθητε. 2 εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ω μέτρω μετρειτε μετρηθήσεται υμιν. 3 τί δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου, την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις; 4 η πως ερεις τω αδελφω σου, Αφες εκβάλω το κάρφος εκ του οφθαλμου σου, και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου; 5 υποκριτά, εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκόν, και τότε διαβλέψεις εκβαλειν το κάρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου. 6 Μη δωτε το αγιον τοις κυσίν, μηδε βάλητε τους μαργαρίτας υμων εμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφέντες ρήξωσιν υμας. 7 Αιτειτε, και δοθήσεται υμιν. ζητειτε, και ευρήσετε. κρούετε, και ανοιγήσεται υμιν. 8 πας γαρ ο αιτων λαμβάνει και ο ζητων ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται. 9 η τίς εστιν εξ υμων ανθρωπος, ον αιτήσει ο υιος αυτου αρτον,ν μη λίθον επιδώσει αυτω; 10 η και ιχθυν αιτήσει,ι μη οφιν επιδώσει αυτω; 11 ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δόματα αγαθα διδόναι τοις τέκνοις υμων, πόσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δώσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτόν. 12 Πάντα ουν οσα εαν θέλητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις. ουτος γάρ εστιν ο νόμος και οι προφηται. 13 Εισέλθατε δια της στενης πύλης. οτι πλατεια η πύλη και ευρύχωρος η οδος η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι αυτης. 14 τί στενη η πύλη και τεθλιμμένη η οδος η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισιν οι ευρίσκοντες αυτήν. 15 Προσέχετε απο των ψευδοπροφητων, οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδύμασιν προβάτων, εσωθεν δέ εισιν λύκοι αρπαγες. 16 απο των καρπων αυτων επιγνώσεσθε αυτούς. μήτι συλλέγουσιν απο ακανθων σταφυλας η απο τριβόλων συκα; 17 ουτως παν δένδρον αγαθον καρπους καλους ποιει, το δε σαπρον δένδρον καρπους πονηρους ποιει. 18 ου δύναται δένδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν, ουδε δένδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν. 19 παν δένδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. 20 αρα γε απο των καρπων αυτων επιγνώσεσθε αυτούς. 21 Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανων, αλλ ο ποιων το θέλημα του πατρός μου του εν τοις ουρανοις. 22 πολλοι ερουσίν μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε κύριε, ου τω σω ονόματι επροφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλας εποιήσαμεν; 23 και τότε ομολογήσω αυτοις οτι Ουδέποτε εγνων υμας. αποχωρειτε απ εμου οι εργαζόμενοι την ανομίαν. 24 Πας ουν οστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιει αυτους ομοιωθήσεται ανδρι φρονίμω, οστις ωκοδόμησεν αυτου την οικίαν επι την πέτραν. 25 και κατέβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ουκ επεσεν, τεθεμελίωτο γαρ επι την πέτραν. 26 και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιων αυτους ομοιωθήσεται ανδρι μωρω, οστις ωκοδόμησεν αυτου την οικίαν επι την αμμον. 27 και κατέβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και επεσεν, και ην η πτωσις αυτης μεγάλη. 28 Και εγένετο οτε ετέλεσεν ο Ιησους τους λόγους τούτους εξεπλήσσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου. 29 ην γαρ διδάσκων αυτους ως εξουσίαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις αυτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου