Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΠΝΙΑ

Τού Αγίου Αρσενίου τού Καππαδόκη.

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος . Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Δι’ ευχών τών αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον καί σώσον ημάς. Αμήν.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Σύ εν γυναιξί, καί ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, τών ψυχών ημών.

Βαπτιστά τού Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν τών ανομιών ημών, σοί γάρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιόν του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, καί τών θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν τό μέγα έλεος

Δεύτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν τώ Βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Χριστό τώ Βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τώ Βασιλεί καί Θεώ ημών.

Ψαλμός 4

Εν τώ επικαλείσθαί με εισήκουσάς μου, ο Θεός τής δικαιοσύνης μου• εν θλίψει επλάτυνάς με. οικτείρησόν με καί εισάκουσον τής προσευχής μου. υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; ινατί αγαπάτε ματαιότητα καί ζητείτε ψεύδος; (διάψαλμα). καί γνώτε ότι εθαυμάστωσε Κύριος τόν όσιον αυτού• Κύριος εισακούσεταί μου εν τώ κεκραγέναι με πρός αυτόν. οργίζεσθε, καί μή αμαρτάνετε• ά λέγετε εν ταίς καρδίαις υμών, επί ταίς κοίταις υμών κατανύγητε. (διάψαλμα). θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καί ελπίσατε επί Κύριον. πολλοί λέγουσι• τίς δείξει ημίν τά αγαθά; ?Εσημειώθη εφ? ημάς τό φώς τού προσώπου σου, Κύριε. έδωκας ευφροσύνην εις τήν καρδίαν μου• από καρπού σίτου, οίνου καί ελαίου αυτών επληθύνθησαν. εν ειρήνη επί τό αυτό κοιμηθήσομαι καί υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επ? ελπίδι κατώκισάς με.

Ψαλμός 3

ΚΥΡΙΕ, τί επληθύνθησαν οι θλίβοντές με; πολλοί επανίστανται επ' εμέ• πολλοί λέγουσι τή ψυχή μου• ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τώ Θεώ αυτού. (διάψαλμα). σύ δέ, Κύριε, αντιλήπτωρ μου εί, δόξα μου καί υψών τήν κεφαλήν μου. φωνή μου πρός Κύριον εκέκραξα, καί επήκουσέ μου εξ όρους αγίου αυτού. (διάψαλμα). εγώ εκοιμήθην καί ύπνωσα• εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεταί μου. ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού τών κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. ανάστα, Κύριε, σώσόν με, ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντας τούς εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. τού Κυρίου η σωτηρία, καί επί τόν λαόν σου η ευλογία σου.

Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον, Κεφάλαιο 4/26-32

Καί έλεγεν• ούτως εστίν η βασιλεία τού Θεού, ως άν άνθρωπος βάλη τόν σπόρον επί τής γής, καί καθεύδη καί εγείρηται νύκτα καί ημέραν, καί ο σπόρος βλαστάνη καί μηκύνηται ως ουκ οίδεν αυτός. αυτομάτη γάρ η γή καρποφορεί, πρώτον χόρτον, είτα στάχυν, είτα πλήρη σίτον εν τώ στάχυϊ. όταν δέ παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλλει τό δρέπανον, ότι παρέστηκεν ο θερισμός. Καί έλεγε• πώς ομοιώσωμεν τήν βασιλείαν τού Θεού; ή εν τίνι παραβολή παραβάλωμεν αυτήν; ως κόκκον σινάπεως, ός όταν σπαρή επί τής γής, μικρότερος πάντων τών σπερμάτων εστί τών επί τής γής• καί όταν σπαρή, αναβαίνει καί γίνεται μείζων πάντων τών λαχάνων, καί ποιεί κλάδους μεγάλους, ώστε δύνασθαι υπό τήν σκιάν αυτού τά πετεινά τού ουρανού κατασκηνούν.

Κομβοσχοίνι: Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» & «Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών»

Δι’ ευχών τών αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον καί σώσον ημάς. Αμήν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου