Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15
(Μτθ. κα´ 33-42)

Απόδοση στα Αρχαία : 
Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• ῎Ανθρωπός τις ήν οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα καί φραγμόν αυτώ περιέθηκε καί ώρυξεν εν αυτώ ληνόν καί ωκοδόμησε πύργον, καί εξέδοτο αυτόν γεωργοίς καί απεδήμησεν. ῞Οτε δέ ήγγισεν ο καιρός τών καρπών, απέστειλε τούς δούλους αυτού πρός τούς γεωργούς λαβείν τούς καρπούς αυτού. Καί λαβόντες οι γεωργοί τούς δούλους αυτού όν μέν έδειραν, όν δέ απέκτειναν, όν δέ ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείονας τών πρώτων, καί εποίησαν αυτοίς ωσαύτως. ῞Υστερον δέ απέστειλε πρός αυτούς τόν υιόν αυτού λέγων• ᾿Εντραπήσονται τόν υιόν μου. Οι δέ γεωργοί ιδόντες τόν υιόν είπον εν εαυτοίς• Ούτός εστιν ο κληρονόμος• δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν καί κατάσχωμεν τήν κληρονομίαν αυτού. Καί λαβόντες αυτόν εξέβαλον έξω τού αμπελώνος καί απέκτειναν. ῞Οταν ούν έλθη ο κύριος τού αμπελώνος, τί ποιήσει τοίς γεωργοίς εκείνοις; Λέγουσιν αυτώ• Κακούς κακώς απολέσει αυτούς, καί τόν αμπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες αποδώσουσιν αυτώ τούς καρπούς εν τοίς καιροίς αυτών. Λέγει αυτοίς ο ᾿Ιησούς• Ουδέποτε ανέγνωτε εν ταίς γραφαίς «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας• παρά Κυρίου εγένετο αύτη, καί έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών»;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου