Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ

15Κατά Λουκάν (ι΄ 25–37)
Απόδοση στη νεοελληνική:
Τον καιρό εκείνο, προσήλθε ένας νομικός στον ᾿Ιησού καί τού είπε, «Διδάσκαλε, τί νά κάνω διά νά κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;».

Αυτός δέ τού είπε, «Εις τόν νόμον τί είναι γραμμένον; Τί διαβάζεις;».
Εκείνος απεκρίθη, «Νά αγαπήσης Κύριον τόν Θεόν σου μέ όλην τήν καρδιά σου καί μέ όλην τήν ψυχήν σου καί μέ όλην τήν δύναμίν σου καί μέ όλην τήν διάνοιάν σου καί τόν πλησίον σου όπως τόν εαυτόν σου».

«Ορθά αποκρίθηκες», είπε ο Ιησούς, «κάνε αυτό καί θά ζήσης».
Εκείνος όμως ήθελε νά δικαιώση τόν εαυτόν του καί είπε εις τόν Ιησούν, «Καί ποιός είναι ο πλησίον μου;».

Ο Ιησούς απήντησε, «Κάποιος κατέβαινε από τήν Ιερουσαλήμ εις τήν Ιεριχώ καί έπεσε σέ ληστάς, οι οποίοι αφού τόν έγδυσαν καί τόν ετραυμάτισαν, έφυγαν καί τόν άφησαν μισοπεθαμένον. Κατά σύμπτωσιν ένας ιερεύς κατέβαινε εις τόν δρόμον εκείνον αλλ’ όταν τόν είδε, επέρασε από τό απέναντι μέρος. Ομοίως καί ένας Λευΐτης, όταν έφθασε εις τόν τόπον καί τόν είδε, επέρασε από τό απέναντι μέρος. Ένας όμως Σαμαρείτης, ενώ εβάδιζε, έφθασε κοντά του καί όταν τόν είδε, τόν σπλαγχνίσθηκε. 

Τόν επλησίασε, έδεσε τά τραύματά του, αφού τά άλειψε μέ λάδι καί κρασί, τόν ανέβασε εις τό δικό του ζώον καί τόν έφερε εις ένα ξενοδοχείο καί τόν περιποιήθηκε. Όταν έφυγε, τήν επομένην ημέραν, έβγαλε δύο δηνάρια καί τά έδωκε εις τόν ξενοδόχον καί τού είπε, «Περιποιήσου τον καί ό,τι δήποτε δαπανήσης επί πλέον, εγώ θά σού τό αποδώσω όταν επιστρέψω».

Από τούς τρείς αυτούς ποιός σού φαίνεται ότι έγινε πλησίον εις εκείνον πού έπεσε εις τούς ληστάς;».
Εκείνος δέ είπε, «Αυτός πού τού έδειξε τήν ευσπλαγχνίαν». Καί ο Ιησούς τού είπε, «Πήγαινε καί κάνε καί σύ τό ίδιο». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου